ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)
            ЗАТВЕРДЖЕНО 
            Наказ / розпорядчий документ
            Розпорядження №3 від 16.01.2019 року
            Залiська сiльська рада
            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
            наказ 
             
            (найменування місцевого фінансового органу )
            Розпорядження №3 від 16.01.2019 року
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік
                     
1.  ( 0100000 ) Залiська сiльська рада  
  (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )    
2.  ( 0110000 )  Залiська сiльська рада  
  (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)    
3.  ( 0113191 )  ( 1030 ) Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці    
                 
  (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)    
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –13000гривень , у тому числі загального фонду – 13000гривень та спеціального фонду – 0гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
6. Мета бюджетної програми:
                     
                     
                     
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці
                     
7. Завдання бюджетної програми:

з/п
Завдання
  Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці
8. Напрями використання бюджетних коштів:
                    (грн.)

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці 13 000 0 0 13 000
Усього 13 000 0 0 13 000
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
                    (грн.)
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього      
10. Результативні показники бюджетної програми: 

з/п
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  загальна вартість придбаних подарунків та сувенірів грн. сесія сільської ради 13000,00 0,00 13000,00
2 продукту          
  кількість отримувачів осіб сесія сільської ради 80,00 0,00 80,00
3 ефективності          
  кількість коштів на одну особу грн. розрахунок 162,00 0,00 162,00
4 якості          
  відсоток осіб які отримали подарунки та сувеніри % розрахунок 100,00 0,00 100,00
                     
                     
  Сільський голова     С.М. Панченко  
          (підпис)   (ініціали та прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:            
                     
  Керівник фінансового органу        
          (підпис)   (ініціали та прізвище)