ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)
            ЗАТВЕРДЖЕНО 
            Наказ / розпорядчий документ
            Розпорядження №3 від 16.01.2019 року
            Залiська сiльська рада
            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
            наказ 
             
            (найменування місцевого фінансового органу )
            Розпорядження №3 від 16.01.2019 року
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік
                     
1.  ( 0100000 ) Залiська сiльська рада  
  (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )    
2.  ( 0110000 )  Залiська сiльська рада  
  (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)    
3.  ( 0113242 )  ( 1090 ) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення    
                 
  (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)    
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –20000гривень , у тому числі загального фонду – 20000гривень та спеціального фонду – 0гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року №1753 "Про допомогу на поховання";
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року №99 "Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого" та інші законодавчо-нормативні акти.
6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
7. Завдання бюджетної програми:

з/п
Завдання
                     
                     
                     
  Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
                     
8. Напрями використання бюджетних коштів:
                    (грн.)

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги 20 000 0 0 20 000
Усього 20 000 0 0 20 000
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
                    (грн.)
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього      
10. Результативні показники бюджетної програми: 

з/п
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
3 ефективності          
  Сума допомог на поховання на одну людину грн. кошторис 5000,00 0,00 5000,00
2 продукту          
  Кількість допомог щодо оплати ритуальних послуг для поховання  помердих громадян працездатного віку, які ніде не працюють од. програма 1,00 0,00 1,00
4 якості          
  Відсоток збільшення надання допомог в порівняні з попереднім роком % звіт 100,00 0,00 100,00
1 затрат          
  Надання допомоги щодо оплати ритуальних послуг для поховання  помердих громадян працездатного віку, які ніде не працюють грн. сесія сільської ради 5000,00 0,00 5000,00
  Надання матеріальної допомоги на лікування грн. сесія сільської ради 15000,00 0,00 15000,00
3 ефективності          
  Сума допомоги на лікування для однієї людини грн. кошторис 1500,00 0,00 1500,00
2 продукту          
  Кількість  допомог на лікування од. програма 10,00 0,00 10,00
                     
                     
  Сільський голова     С.М. Панченко  
          (підпис)   (ініціали та прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:            
                     
  Керівник фінансового органу        
          (підпис)   (ініціали та прізвище)