ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)
            ЗАТВЕРДЖЕНО 
            Наказ / розпорядчий документ
            Розпорядження №3 від 16.01.2019 року
            Залiська сiльська рада
            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
            наказ 
             
            (найменування місцевого фінансового органу )
            Розпорядження №3 від 16.01.2019 року
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік
                     
1.  ( 0100000 ) Залiська сiльська рада  
  (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )    
2.  ( 0110000 )  Залiська сiльська рада  
  (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)    
3.  ( 0114030 )  ( 0824 ) Забезпечення діяльності бібліотек    
                 
  (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)    
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –96361гривень , у тому числі загального фонду – 96361гривень та спеціального фонду – 0гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про культуру";
Закон України "Про охорону культурної спадщини";
Указ Президента України №490/2000 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України"
6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками 
7. Завдання бюджетної програми:

з/п
Завдання
  Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  
                     
                     
8. Напрями використання бюджетних коштів:
                    (грн.)

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням   96 361 0 0 96 361
Усього 96 361 0 0 96 361
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
                    (грн.)
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього      
10. Результативні показники бюджетної програми: 

з/п
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  кількість установ (бібліотек) од. мережа 1,00 0,00 1,00
  середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 0,50 0,00 0,50
  середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 0,50 0,00 0,50
2 продукту          
  кількість книговидач од. звіт 8756,00 0,00 8756,00
  число читачів тис.осіб звіт 420,00 0,00 420,00
  бібліотечний фонд тис.примірників звіт 5070,00 0,00 5070,00
  бібліотечний фонд тис.грн. звіт 24026,00 0,00 24026,00
3 ефективності          
  кількість книговидач на одного працівника (ставку) од. звіт 21,00 0,00 21,00
                     
  Сільський голова     С.М. Панченко  
          (підпис)   (ініціали та прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:            
                     
  Керівник фінансового органу        
          (підпис)   (ініціали та прізвище)