ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)
            ЗАТВЕРДЖЕНО 
            Наказ / розпорядчий документ
            Розпорядження №3 від 16.01.2019 року
            Залiська сiльська рада
            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
            наказ 
             
            (найменування місцевого фінансового органу )
            Розпорядження №3 від 16.01.2019 року
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік
                     
1.  ( 0100000 ) Залiська сiльська рада  
  (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )    
2.  ( 0110000 )  Залiська сiльська рада  
  (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)    
3.  ( 0114060 )  ( 0828 ) Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів    
     
                 
  (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)    
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –98175гривень , у тому числі загального фонду – 98175гривень та спеціального фонду – 0гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про культуру";
Закон України "Про охорону культурної спадщини";
Указ Президента України №485/2000 "Про державну підтримку клубних закладів"
6. Мета бюджетної програми:
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 
7. Завдання бюджетної програми:

з/п
Завдання
  Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 
                     
                     
8. Напрями використання бюджетних коштів:
                    (грн.)

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій  98 175 0 0 98 175
Усього 98 175 0 0 98 175
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
                    (грн.)
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього      
10. Результативні показники бюджетної програми: 

з/п
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  кількість установ - усього од. мережа 1,00 0,00 1,00
  кількість установ у тому числі клубів од. мережа 1,00 0,00 1,00
  середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 0,50 0,00 0,50
  середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 0,50 0,00 0,50
  видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу тис.грн. кошторис 98175,00 0,00 98175,00
2 продукту          
  кількість відвідувачів - усього осіб звіт 1932,00 0,00 1932,00
3 ефективності          
  середні витрати на одного відвідувача грн. звіт 51,00 0,00 51,00
                     
  Сільський голова     С.М. Панченко  
          (підпис)   (ініціали та прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:            
                     
  Керівник фінансового органу        
          (підпис)   (ініціали та прізвище)