ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)
            ЗАТВЕРДЖЕНО 
            Наказ / розпорядчий документ
            Розпорядження №3 від 16.01.2019 року
            Залiська сiльська рада
            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
            наказ 
             
            (найменування місцевого фінансового органу )
            Розпорядження №3 від 16.01.2019 року
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік
                     
1.  ( 0100000 ) Залiська сiльська рада  
  (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )    
2.  ( 0110000 )  Залiська сiльська рада  
  (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)    
3.  ( 0117130 )  ( 0421 ) Здійснення  заходів із землеустрою    
                 
  (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)    
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –204074гривень , у тому числі загального фонду – 204074гривень та спеціального фонду – 0гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Земельний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
Закон України "Про землеустрій".
6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства
                     
                     
7. Завдання бюджетної програми:

з/п
Завдання
  Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою
8. Напрями використання бюджетних коштів:
                    (грн.)

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Здійснення заходів із землеустрою 204 074 0 0 204 074
Усього 204 074 0 0 204 074
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
                    (грн.)
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього      
10. Результативні показники бюджетної програми: 

з/п
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  витрати на виготовлення документації із землеустрою тис.грн. кошторис 65868,00 0,00 65868,00
2 продукту          
  кількість виготовлених документів із землеустрою од. розпис 1,00 0,00 1,00
  виготовлення генеральних планів населеного пункту од. розпис 138206,00 0,00 138206,00
1 затрат          
  витрати на виготовлення генеральних планів тис.грн. кошторис 1,00 0,00 1,00
                     
  Сільський голова     С.М. Панченко  
          (підпис)   (ініціали та прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:            
                     
  Керівник фінансового органу        
          (підпис)   (ініціали та прізвище)