ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)
            ЗАТВЕРДЖЕНО 
            Наказ / розпорядчий документ
            Розпорядження №3 від 16.01.2019 року
            Залiська сiльська рада
            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
            наказ 
             
            (найменування місцевого фінансового органу )
            Розпорядження №3 від 16.01.2019 року
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік
                     
1.  ( 0100000 ) Залiська сiльська рада  
  (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )    
2.  ( 0110000 )  Залiська сiльська рада  
  (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)    
3.  ( 0117461 )  ( 0456 ) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету    
     
                 
  (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)    
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –80000гривень , у тому числі загального фонду – 80000гривень та спеціального фонду – 0гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
Конституція України;
Сільська програма щодо видатків на проведення робіт, пов"язаних з ремонтом та утриманням автомобільних дорі.г
6. Мета бюджетної програми:
належне утримання автомобільних доріг за рахунок коштів місцевого бюджету
7. Завдання бюджетної програми:

з/п
Завдання
                     
                     
                     
                     
                     
8. Напрями використання бюджетних коштів:
                    (грн.)

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
                     
Усього 80 000 0 0 80 000
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
                    (грн.)
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього      
10. Результативні показники бюджетної програми: 

з/п
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  обсяг видатків на поточний ремонт доріг тис.грн. кошторис 80000,00 0,00 80000,00
2 продукту          
  кількість доріг, які потребують поточного ремонту од. внутрішній облік 4,00 0,00 4,00
3 ефективності          
  середня вартість одного заходу з підсипки доріг грн. внутрішній облік 20000,00 0,00 20000,00
4 якості          
  динаміка кількості заходів з поточного ремонту та підсипки доріг % звіт 100,00 0,00 100,00
                     
  Сільський голова     С.М. Панченко  
          (підпис)   (ініціали та прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:            
                     
  Керівник фінансового органу        
          (підпис)   (ініціали та прізвище)