ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)
            ЗАТВЕРДЖЕНО 
            Наказ / розпорядчий документ
            Розпорядження №3 від 16.01.2019 року
            Залiська сiльська рада
            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
            наказ 
             
            (найменування місцевого фінансового органу )
            Розпорядження №3 від 16.01.2019 року
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік
                     
1.  ( 0100000 ) Залiська сiльська рада  
  (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )    
2.  ( 0110000 )  Залiська сiльська рада  
  (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)    
3.  ( 0118311 )  ( 0511 ) Охорона та раціональне використання природних ресурсів    
                 
  (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)    
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2570гривень , у тому числі загального фонду – 0гривень та спеціального фонду – 2570гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про охорону навколишнього середовища"
6. Мета бюджетної програми:
Раціональне використання природних ресурсів, створення умов для їх відновлення
7. Завдання бюджетної програми:

з/п
Завдання
                     
                     
                     
8. Напрями використання бюджетних коштів:
                    (грн.)

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Раціональне використання природних ресурсів 0 2 570 0 2 570
Усього 0 2 570 0 2 570
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
                    (грн.)
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього      
10. Результативні показники бюджетної програми: 

з/п
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  обсяг видатків грн. кошторис 0,00 2570,00 2570,00
2 продукту          
  кількість висаджених кущів од. внутрішній облік 0,00 10,00 10,00
3 ефективності          
  середні витрати на одиницю грн. внутрішній облік 0,00 257,00 257,00
4 якості          
  відсоток виконання % звіт 0,00 100,00 100,00
                     
  Сільський голова     С.М. Панченко  
          (підпис)   (ініціали та прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:            
                     
  Керівник фінансового органу        
          (підпис)   (ініціали та прізвище)